103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 1 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 2 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 3 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 4 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 5 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 6 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 7 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 8 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 9 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 10 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 11 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 12 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 13 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 14 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 15 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 16 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 17 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 18 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 19 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 20 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 21 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 22 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 23 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 24 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 25 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 26 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 27 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 28 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 29 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 30 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 31 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 32 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 33 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 34 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 35 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 36 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 37 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 38 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 39 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 40 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 41 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 42 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 43 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 44 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 45 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 46 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 47 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 48 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 49 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 50 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 51 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 52 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 53 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 54 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 55 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 56 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 57 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 58 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 59 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 60 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 61 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 62 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 63 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 64 of 65.
103 Poppy Court, Walnut Creek, CA. Photo 65 of 65.

103 Poppy Court

Walnut Creek, CA
For Sale: $2,175,000
5 Beds, 3 ½ Baths
3,114 sq ft
103 Poppy Court
1/65